FANDOM


การบันทึกการแก้ไข (Save Changes)Edit

       เมื่อทำการแก้ไขเนื้อหาแล้วต้องการให้การแก้ไขเนื้อหาแสดงผลที่แก้ไข ก็จะทำการบันทึกผลการแก้ไข

โดยการกดที่ปุ่ม "Save Changes"

Ytyt13

การบันทึกการแก้ไข