FANDOM


การสรุปการแก้ไข (Edit summary)Edit

      คือ การอธิบายการแก้ไขที่ได้ทำไปโดยสรุป ส่วนของสรุปนี้จะเป็นบันทึกปรากฏที่หน้าบันทึกประวัตติการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามได้ว่าเนื้อหาส่วนไหนมีการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงในใจความสำคัญเรื่องอะไร เป็นต้น

Gfhgnhg

การสรุปการแก้ไข (Edit Summary)