FANDOM


1. ใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร

2. ใช้เป็นยาบำบัดรักษาโรค

3. ใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอาง

4. ใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอาง

5. ใช้ขับสารพิษ

6. ใช้เป็นเครื่องดื่ม

7. ช่วยส่งเสริมความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ