FANDOM


ทำโดย

นางสาวสิริภา   สังงาม

รหัสนักศึกษา 52116928

นักศึกษาปี 4  หลักสูตรการจัดการสารสนเทศ (IM)

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาโครงงานด้านการจัดการสารสนเทศ  IFM-494 [Information Management Project]
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Email : sun.siripa@gmail.com

Copyright @  2013, Miss Siripa Sungngam,  Herbal Tropical Electronic Encyclopedia Online.