FANDOM


วัตถุประสงค์Edit

จากที่ผู้วิจัยได้ทำการสืบค้นจากแหล่งต่างๆ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรในปัจจุบัน พบว่ามีการให้ข้อมูลเฉพาะทาง ในด้านของสมุนไพรยังมีอยู่น้อย โดยเฉพาะยังไม่มีแหล่งใดให้ข้อมูลหรือรายละเอียดเฉพาะทางที่เกี่ยวกับสมุนไพรเขตร้อนเลย

และเครื่องมืที่ผู้วิจัยเห็นว่าเหมาะสมที่จะช่วยให้มนุษย์สามารถเรียนรู้และได้ความรู้อย่างกว้างขวางแม้ว่าผู้นั้นจะไม่มีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ ก็คือ "สารานุกรม"

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจที่จะพัฒนาสารานุกรมเกี่ยวกับสมุนไพรเขตร้อน โดยจะทำให้อยู่ในรูปแบบของสารานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยจะนำ Wikia มาเป็นเครื่องมือในการสร้างสารานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ขึ้น

Herb Logo

สมุนไพรเขตร้อน